پر مخاطب ترین پادکست های فارسی – خبرگزاری تیتروز

در یک پژوهش تحلیل شد؛

پر مخاطب ترین پادکست های فارسی

در این پژوهش مطرح می شود این پدیده (پادکست) در بسیاری از کشور های دنیا شناخته شده است و مخاطبانی از گروه های سنی، جنسیتی و طبقاتی مختلف دارد که متناسب با شرایط زندگی خود، پادکست ها را بخشی از زندگی روزمرۀ خود کرده اند.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری تیتروز، گزارش «پادکست و تغییرات فرهنگی در ایران و جهان» با بررسی پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف و ایران و نیز بررسی آمارهای مربوط به پادکست ها، مخاطبان و تحولات این حوزه، تلاش می کند ابتدا تعریفی از پادکست و مختصری از تاریخچۀ آن ارایه دهد، سپس با مرور مختصری بر تحولات پادکست ها، به ویژگی های تمایزدهندۀ آن اشاره می کند تا بخشی از علل اهمیت پادکست ها را نشان دهد.

کمتر از دو دهه از ظهور و گسترش پادکست ها می گذرد؛ اما در همین زمان هم به سبب ویژگی های متمایز و کاربردی شان، جایگاه خود را در زندگی اجتماعی افراد پیدا کرده اند و با انواع و محتواهای متنوع، مخاطبان در طیف های گوناگون و بازار مالی درحال رشد، روند صعودی را چه در فرم و تعداد و چه در محتوا، نشان می دهند.

* افزایــش چشــمگیر مخاطبان پادکست ها

پادکســت ها طــی دودهــه ظهــور و گســترش خــود، در محتــوا و فرمشــان تغییــرات بســیاری داشــته اند و مخاطبــان و ســازندگان آن رو بــه گســترش بوده انـد. بـرای مثـال در سـال 2004، جسـتجوی گوگل از مفهوم «پادکسـت»6000 نتیجــه جســتجو را بــه دســت آورد، در ســال 2005 ،60 میلیــون و در ســال 2021 ،بیــش از 1٫9 میلیــارد کــه نشــانه ای از افزایــش چشــمگیر مخاطبان پادکست ها بوده است.

این پدیده در بسیاری از کشورهای دنیا شناخته شده است و مخاطبانی از گروه های سنی، جنسیتی و طبقاتی مختلف دارد که متناسب با شرایط زندگی خود، پادکست ها را بخشی از زندگی روزمرۀ خود کرده اند.

باتوجه به نقش پررنگ آمار و ارقام در درک و تحلیل پدیده ها، در بخش بعدی این گزارش بر آمار و ارقام موجود دربارۀ گسترش پادکست ها، تنوع آنها، سلیقۀ مخاطبان و پایگاه اجتماعی شان تمرکز شده تا نگاه نسبتاً جامعی از تحولات این بستر روبه رشد در جهان به دست آید. رویدادها، جشنواره ها و کنفرانس ها از عواملی هستند که منجر به آگاهی رسانی و رشد و توسعۀ پادکست ها می شوند و متخصصان از حوزه های مختلف رسانه، هنر، بازاریابی و… را گرد هم می آورند و علاوه بر رقابت هایی که در این زمینه برگزار می شود، محتوای تازه تر و باکیفیت بهتری را ایجاد می کنند. بخشی از این گزارش به معرفی این رویداد ها اختصاص دارد.

ب

جبار رحمانی و مهتا مهدی زاده، نویسندگان این گزارش، نگاه دقیق تری به جایگاه این رسانه در ایران انداخته اند. به زعم آنها پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته غالباً مرتبط با امر آموزشی و درآمدزایی پادکست است. پس از مرور این پژوهش ها، بررسی دقیق تری در جنبه های اجتماعی پادکست ها شده و تاثیرات آنها را در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، ازجمله: زمینه های زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی، حوزۀ سیاست، آموزش و اقتصادی مرور شده است.

ب

در پایان، پس از نگاه کوتاهی به آیندۀ احتمالی پادکست ها، جمع بندی ای از گزارش، پیرامون جایگاه و اهمیت پادکست ها در ایران و جهان ارایه شده است.

دریافت متن کامل از لینک زیر:

پادکست و تغییرات فرهنگی در ایران و جهان

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "پر مخاطب ترین پادکست های فارسی – خبرگزاری تیتروز" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "پر مخاطب ترین پادکست های فارسی – خبرگزاری تیتروز"، کلیک کنید.